Iegādes nosacījumi

Privātuma politika

Izmantojot šo mājas lapu, no Jums var tikt prasīta personīga rakstura informācija, tai skaitā informācija, kas ir nepieciešama, lai varētu iegādāties pakalpojumus, parakstīties uz informatīviem biļeteniem. Personīgie dati šai lapā tiks izmantoti ar maksimālu uzmanību un respektu. Kļūstot par reģistrētu lietotāju, Jūs piekrītat to datu apstrādei, ko sniedzāt reģistrējoties un izmantojot Pakalpojumu.

Personas dati

Mēs drīkstam apkopot, uzglabāt un izmantot šādus personas datus:

 • Informāciju par Jūsu datoru un interneta lapas apmeklēšanu un izmantošanu (ieskaitot Jūsu datora IP adresi, ģeogrāfisko atrašanās vietu, interneta pārlūka tipu);
 • Informāciju par jebkurām transakcijām, kuras notikušas starp Jums un uzņēmumu (ieskaitot informāciju, kas saistīta ar pasūtījumiem);
 • Informāciju, kuru Jūs sniedzat reģistrējoties Pakalpojumam;
 • Informāciju, kuru Jūs sniedzat, lai pieteiktos uzņēmuma izsūtītajiem jaunumiem par Pakalpojumu vai saņemtu ziņojumus par aizpildītajām formām;
 • Jebkuru citu informāciju, kuru Jūs mums vēlaties nosūtīt.

Mēs varam izmantot Jūsu personas datus, lai:

 • Nodrošinātu Jums iespēju izmantot mājaslapā pieejamos pakalpojumus;
 • Pārvaldītu mājaslapu;
 • Personalizētu sniegtos pakalpojumus vai mājaslapu;
 • Nosūtītu Jums paziņojumus, rēķinus un veiktu maksājumus;
 • Nosūtītu Jums e-pasta ziņojumus, kuriem Jūs esat pieteicies;
 • Nosūtītu Jums ziņu vēstuli (newsletter) un citus mārketinga ziņojumus;
 • Atsauktos uz Jūsu jautājumiem vai sūdzībām par mājaslapu.

Datu drošība

Šī mājaslapa darbojas ar drošu pieslēgumu pirkumiem. Drošus pirkumus nodrošina viens no pasaules pazīstamākajiem drošajiem pieslēgumiem SSL (Secure Socket Layer). Sertifikātu piešķir Starptautiskais elektroniskā paraksta sertificēšanas centrs Comodo. Izmantojot SSL sertifikātu, lietotāja dati starp pārlūkprogrammu un serveri tiek nodoti šifrētā veidā. SSL sertifikātu izmanto tie, kam rūp piekļuves datu drošība.

Atteikuma nosacījumi un atgriešanas kārtība

 1. Slēdzot distances līgumu, t.i. veicot pirkumu interneta veikalā, Jūs varat izmantot atteikuma tiesības. Atteikuma tiesības ir patērētāja tiesības noteiktā termiņā, nesniedzot nekādu pamatojumu, atkāpties no distances līguma (no distances līguma veidā pasūtītās preces vai pakalpojuma)
 2. Atteikuma tiesības ir izmantojamas 14 dienu laikā no līguma noslēgšanas dienas par pakalpojumu sniegšanu.
 3. Atteikuma tiesību izmantošana nozīmē “paziņošanu” par atteikšanos no pasūtījuma, proti, “paziņojuma par atteikumu” iesniegšanu vai nosūtīšanu tirgotājam.
 4. Veikalam, gadījumā, ja Jūs izsakāt vēlmi par atteikšanos no pakalpojuma ir jānosūta atteikuma veidlapa uz klienta norādīto e-pasta adresi.
 5. Ja Jūs izmantojat atteikuma tiesības un tas nav saistīts ar attiecīgās preces vai pakalpojuma neatbilstību līguma noteikumiem, tad Jūsu pienākums ir segt izmaksas, kas saistītas ar preces nosūtīšanu atpakaļ.
 6. Ja Jūs izmantojiet atteikuma tiesības, interneta veikalam ir pienākums iespējami agrāk, bet ne vēlāk kā 14 kalendāro dienu laikā no dienas, kad Jūs esat nosūtījis rakstisku atteikumu, atmaksāt Jums visas Jūsu veiktās iemaksas.

Pakalpojuma piegādes politika

Pakalpojuma piegāde tiek uzsākta pēc pilnīgas pakalpojuma apmaksas un apstiprinājuma saņemšanas no pakalpojuma sniedzēja elektroniskā veidā. Pakalpojuma sniedzējam ir tiesības atcelt pakalpojuma sniegšanu 7 dienas pirms notikuma dienas, ja minimālais dalībnieku skaits nav sasniegts. Pakalpojuma sniedzējam atceļot notikumu, tiek pilnībā atgriezta iemaksātā summa pakalpojuma pircējam. Pakalpojuma pircējam, atceļot savu dalību, tiek atmaksāta 50% no pirkuma maksas. Dalība apmācībās ir katra dalībnieka personīgā atbildība par jebkuriem riskiem saistībā ar paredzētajām aktivitātēm. Īpašie riski vai šaubas, kas ir dalībniekiem ir jāmin reģistrācijas brīdī un jāpārrunā ar pakalpojuma sniedzēju individuāli.

1. Vispārējie noteikumi:

1.1. Preču pirkšanas un pārdošanas noteikumi interneta veikalā (turpmāk tekstā «Noteikumi») paredz savstarpējas tiesības, pienākumus un atbildību no personas, kas iegādājas preces interneta veikalā (turpmāk tekstā «Pircējs»), un SIA Advice Solutions (turpmāk tekstā «Pārdevējs»).

2. Pirkšanas un pārdošanas līguma noslēgšanas brīdis

2.1. Pirkšanas un pārdošanas līgums starp Pircēju un Pārdevēju tiek noslēgts no brīža, kad Pircējs interneta veikalā noformējot pasūtījuma grozu ir norādījis piegādes adresi, izvēlējies apmaksas veidu un iepazinies ar vispārējiem Noteikumiem un apstiprinājis to ar taustiņu «Pirkt». Pirkšanas un pārdošanas līgums ir pusēm saistošs līdz pilnai šī līguma punktu izpildei.
2.2. Katrs noslēgtais pirkšanas un pārdošanas līgums starp Pircēju un Pārdevēju glabājas Pārdevēja datubāzē.
2.3. Gadījumā, ja Pircējs nepiekrīt šī līguma nosacījumiem vai kādam no tiem, tad tas pasūtījumu veikt nedrīkst.

3. Pircēja tiesības un pienākumi

3.1. Pircējam ir tiesības:
3.1.1. iegādāties preces interneta veikalā saskaņā ar šiem līguma Noteikumiem un Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.
3.1.2. atteikties no pirkšanas un pārdošanas līguma, kas noslēgts interneta veikalā ar Pārdevēju, par to paziņojot Pārdevējam rakstiski 14 darba dienu laikā pēc preču piegādes brīža. Šī punkta tiesības atteikties no noslēgtā interneta veikala pirkšanas pārdošanas līguma var izmantot tikai tas Pircējs, kurš ievērojot Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumus var tikt atzīts par patērētāju, tas ir fiziskā persona, kas izsaka vēlēšanos iegādāties, iegādājas vai varētu iegādāties vai izmantot preci vai pakalpojumu nolūkam, kurš nav saistīts ar tās saimniecisko vai profesionālo darbību.
3.1.3. ir citas tiesības saskaņā ar šiem noteikumiem un LR normatīvajiem aktiem.
3.2. Pircējs:
3.2.1. pēc pirkšanas un pārdošanas līguma noslēgšanas apņemas norēķināties par precēm, to piegādi, veikt citus norēķinus (ja tādi tiek norādīti līguma slēgšanas brīdī) un pieņemt pasūtīto pakalpojumu. Pircējs veic apmaksu, izmantojot izvēloto maksājuma veidu pakalpojuma iegādes brīdī.
3.2.2. Pircējam ir jāievēro arī citas prasības, kas noteiktas LR normatīvajos aktos.
3.3. Pircējam uzņemams pilnu risku par savu veselības stāvokli, apmeklējot šo nodarbību, izvērtējot visus riskus.
3.4. Pircējam ir pienākums informēt organizatoru rakstveidā par savu veselības stāvokli, ja tas var radīt risku viņa veselībai.

4. Pārdevēja tiesības un pienākumi

4.1. Pārdevējam ir tiesības:
4.1.1. bez iepriekšēja brīdinājuma ierobežot vai apturēt tiesības izmantot interneta veikalu, ja Pircējs cenšas traucēt interneta veikala darbību, vai pārkāpj šī līguma noteikumus. Pārdevējs nenes atbildību par Pircēja zaudējumiem, kas radušies iepriekš minēto darbību rezultātā.
4.1.2. bez atsevišķa brīdinājuma uz laiku vai pavisam apturēt interneta veikala darbību. Tādā gadījumā Pārdevējs nenes atbildību par zaudējumiem, kas radušies Pircējam šajā sakarā.
4.1.3. vienpusīgi bez iepriekšēja brīdinājuma izmainīt pirkšanas un pārdošanas noteikumus.
Noteikumu izmaiņas tiek publicētas interneta veikala mājas lapā. Izmaiņas stājas spēkā no to publikācijas brīža un darbojas attiecībā uz visiem darījumiem, kas ir noslēgti pēc publikācijas.
4.1.4. Pārdevējam ir arī citas tiesības, kas paredzētas LR normatīvo aktu noteiktajā kārtībā.
4.2. Pārdevējam ir pienākums:
4.2.1. balstoties uz pirkšanas pārdošanas noteikumiem, dot iespēju Pircējam izmantot interneta veikala pakalpojumus. Pārdevējs negarantē, ka interneta veikals darbosies nepārtraukti, un ka tīkla datu pārraide būs nekļūdīga. Pārdevējs nav atbildīgs par jebkādiem Pircēja zaudējumiem, kas saistīti ar interneta veikala darbības traucējumiem un (vai) tīkla datu pārraides kļūdām.
4.2.2. Pircējam veicot apmaksu par pasūtījumā norādīto summu, piegādāt vai nodot Pircējam pasūtīto pakalpojumu attiecīgajā laikā, kas minēts produkta aprakstā.
4.2.3. gadījumā, ja kādu īpašu iemeslu dēļ Pārdevējs tomēr nevar pakalpojumu piegādāt Pircējam, piedāvāt analogu pakalpojumu, bet ja Pircējs tomēr atsakās pieņemt arī šo pakalpojumu, atgriezt apmaksāto preces summu 7 darba dienu laikā. Tādējādi Pārdevējs tiek atbrīvots no atbildības par preču nepiegādāšanu Pircējam.
4.2.4. Pārdevējs apņemas ievērot pārējos pirkšanas pārdošanas nosacījumus.

>